ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลทางสังคมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
รายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี
<< แบบฟอร์มขอข้อมูลหน่วยงาน
แหล่งข้อมูลอื่น

Share: