พม.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ที่ประเมินมาตรฐานได้ระดับดีมาก (เกรด A )


Share: